Dong, Yuan, Zhong Xie, Baoqing Hu, Yuanlin Huang, & Shilun Zhang. " A visualization system for oil spills IN Qinzhou Bay based on Google Earth." Journal of Power Technologies [Online], 94.1 (2014): 79--83. Web. 14 Jul. 2024